സ്വാഗതം

വാക്കുകള്‍ക്ക്‌ വാളുകളേക്കാള്‍ ( മറ്റേ വാളല്ല) മൂര്‍ച്ചയുണ്ടാവും എന്ന മഹത്‌ വചനം ഒാര്‍മ്മിച്ചു കൊണ്ട്‌ തുടങ്ങട്ടെ.

0 comments:

Newer Post Home