കോപം

നുഷ്യനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്ന ഒരു താല്‍ക്കാലിക ദൌര്‍ബല്യമാണ്‌ കോപം. മനുഷ്യനെ വികൃതമാക്കുകയും മൃഗതുല്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ദോഷം ഇല്ല തന്നെ.

***ജോണ്‍ വെബ്സ്റ്ററ്‍X(കോപം മൂഡത്വത്തില്‍ നിന്നാരംഭിക്കുകയും പശ്ചാത്താപത്തില്‍ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

***പൈതഗോറസ്‌

0 comments:

Newer Post Older Post Home