ന്യാസിമാര്‍ക്കും താപസന്‍മാര്‍ക്കും സൌന്ദര്യം കിട്ടുന്നത്‌ മെലിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌. നാല്‍ക്കാലികള്‍ക്ക്‌ സൌന്ദര്യം കിട്ടുന്നത്‌ കൊഴുത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌. പുരുഷന്‍മാരുടെ സൌന്ദര്യം അവരുടെ അറിവാണ്‌. സ്ത്രീകള്‍ സൌന്ദര്യപൂര്‍ണിമ നേടൂന്നതോ വിവാഹിതരാവുമ്പോഴും.
***ബര്‍മ്മീസ്‌ പഴഞ്ചൊല്ല്‌

Newer Post Older Post Home