ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഗതിയുടേയും പിന്നില്‍ അസംതൃപ്തമായ ഒരു മനസ്സിണ്റ്റെ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ അത്യധ്വാനമുണ്ടാവും.

***ഹാവ്ത്തോണ്‍

4 comments:

ഒരാള്‍ക്കും മറ്റൊരാളെ ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത വിധം കുറ്റപ്പെറ്റുത്തുവാനോ ആക്ഷേപിക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല, എന്തെന്നാല്‍ ഒരാള്‍ക്കും മറ്റൊരാളെ മുഴുവനായി അറിയില്ല.

***തോമസ്‌ ബ്രൌണ്‍

kollam
njanippozhan~ kanunnath~.nalla blogan~
santhosam

August 20, 2007 at 2:17 PM  

ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഗതിയുടേയും പിന്നില്‍ അസംതൃപ്തമായ ഒരു മനസ്സിണ്റ്റെ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ അത്യധ്വാനമുണ്ടാവും.

അസംതൃപ്തമായ അല്ല സംതൃപ്തമായ

August 20, 2007 at 2:27 PM  

:)

August 20, 2007 at 3:26 PM  

:)

August 21, 2007 at 11:29 AM  

Newer Post Older Post Home