ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച്‌ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത്‌ ന്യായവും എളുപ്പവുമാണ്‌. എന്നാല്‍ വീണ്ടും തെറ്റുകള്‍ ചെയ്യില്ല എന്ന്‌ ദൃഢപ്രതിജ്ഞേടുക്കാന്‍ വളരെ വിഷമകരമാണ്‌.

****ജോണ്‍ ബ്രൂക്സ്‌.

Newer Posts Older Posts Home