ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഗതിയുടേയും പിന്നില്‍ അസംതൃപ്തമായ ഒരു മനസ്സിണ്റ്റെ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ അത്യധ്വാനമുണ്ടാവും.

***ഹാവ്ത്തോണ്‍

  • സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതൊരു രാജ്യത്തിണ്റ്റേയും ചാരിത്ര്യമാണ്‌. അതിനേകാള്‍ വിലപിടിപ്പുള്ളതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ****.W.C ബ്രാന്‍
  • സ്വാതന്ത്ര്യം നന്നേ കുറഞ്ഞാല്‍ ഫലം അനിശ്ചിതമാണ്‍. ഏറിയാലോ കലാപവും. *****ബര്‍റ്റ്രാണ്റ്റ്‌ റസ്സല്‍

Newer Posts Older Posts Home