ഞാന്‍ മാറുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാനായിതന്നെ തുടരുന്നു. അതാണ് ജീവിതം.
***ഗാന്ധിജി

മനുഷ്യന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്. വിശ്വാസങ്ങള്‍ എത്രമാറിയാലും ഹൃദയം പഴയതുപോലെ തന്നെ.
*** മുറെ കെമ്പ്ടന്‍

എത്ര നല്ല തോട്ടമായാലും പറിച്ചു കളയാന്‍ കുറെ കളകള്‍ കാണും.

*** തോമസ് ഫുള്ളര്‍

ഒരൌണ്‍സ് സഹായം ഒരു ടണ്‍ പ്രസംഗത്തേക്കാള്‍ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
*** ബള്‍വര്‍

Newer Posts Older Posts Home