ഒരൌണ്‍സ് സഹായം ഒരു ടണ്‍ പ്രസംഗത്തേക്കാള്‍ ഉപകാരപ്രദമാണ്.
*** ബള്‍വര്‍

2 comments:

ഇതു കൊള്ളാം..

October 19, 2007 at 5:36 PM  

അതു സത്യം.

October 19, 2007 at 8:18 PM  

Newer Post Older Post Home