അവസാനത്തെ ദേവാലയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കല്ല്‌ അവസാനത്തെ പുരോഹിതന്റെതലയില്‍ വീണു നശിക്കുന്നതോടു കൂടി മാത്രമേ യഥാര്‍ത്ഥ സംസ്കാരം സ്ഥാപിതമാവൂ.

***** എമിലി സോള.

Newer Posts Older Posts Home