ഒരാള്‍ക്കും മറ്റൊരാളെ ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത വിധം കുറ്റപ്പെറ്റുത്തുവാനോ ആക്ഷേപിക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല, എന്തെന്നാല്‍ ഒരാള്‍ക്കും മറ്റൊരാളെ മുഴുവനായി അറിയില്ല.

***തോമസ്‌ ബ്രൌണ്‍

-----------------------------------
കേട്ടോ ബൂലോകരേ........

0 comments:

Newer Post Older Post Home